Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Energetická gramotnosť – spoločný element osvetovej kampane Európske solárne dni

Energetická gramotnosť – spoločný element osvetovej kampane Európske solárne dni

Spoločným elementom všetkých podujatí organizovaných počas osvetovej kampane Európske solárne dni je ich čisto edukatívny a informačný charakter, prítomný nielen na podujatiach usporiadaných školami a inými vzdelávacími inštitúciami, ale aj na podujatiach
organizovaných neziskovými organizáciami alebo podujatiami obcí. Tento prístup sa ukazuje ako jeden z najlepších spôsobov ako vylepšiť slovenské povedomie o solárne energii a vytvoriť pozitívny obraz Slnka ako zdroja energie u všetkých vekových skupinách.

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje n. o. pripravila v rámci 6. ročníka Solárnych dní v spolupráci so školami voľne šíriteľnú vzdelávaciu príručku s cieľom otvoriť tému budovania primeraných foriem systematického energetického vzdelávania cielených na informovanie žiakov a študentov o problémoch súvisiacich s energiou a inšpirovať ich na vykonávanie zmeny. Energetické vzdelanie je pochopenie povahy a úlohy energie vo vesmíre a v našich životoch. Energetické vzdelanie je tiež schopnosť aplikovať tieto poznatky pri efektívnom hľadaní odpovedí a riešení problémov. Bez základného porozumenia celkovej koncepcii energie – jej zdrojov, výroby, používania a spôsobov jej šetrenia – jednotlivci a komunity nie sú schopné prijímať informované rozhodnutia o témach, ako je inteligentné využívanie energie, rozhodovanie spotrebiteľov až po otázky týkajúce sa národnej a európskej energetickej politiky. Potrebu vzdelávania v oblasti energií zdôrazňujú aj ľudia zaoberajúci sa súčasnými globálnymi otázkami v tejto oblasti, ako sú napr. dopady využívania fosílnych palív a klimatické zmeny.
Lepšie porozumenie energií môže:
• viesť k informovanejším rozhodnutiam,
• pomôcť jednotlivcom a organizáciám ušetriť peniaze,
• viesť k udržateľnému využívaniu energie,
• znížiť ekologické riziká a negatívne dopady,
• podporiť rozvoj hospodárstva.
• zvýšiť národnú bezpečnosť.

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje n. o. vyzýva školy, aby sa zapojili do vzdelávacej iniciatívy, podporili prechod na čistú energiu a podielali sa na zvyšovaní povedomia a informovanosti u študentov vo všetkých ročníkoch základných i stredných škôl týkajúcich sa ústrednej úlohy energie v modernom živote – ako sa produkuje, transformuje a využíva a aké sú následky týchto procesov, vrátane informácií o povahe a príčinách historických, súčasných a budúcich energetických kríz. Porozumieť možnostiam, nákladom i následkom využívania jednotlivých energetických zdrojov (a to tak obnoviteľných, ako aj neobnoviteľných), ktoré sú alebo budú dostupné, a dopadom vlastného výberu medzi nimi môže rozvinúť dôležité životné zručnosti žiakov a študentov aj v tejto oblasti. Tieto informácie, poznatky a zručnosti musia zahŕňať všetky aspekty (sociálne, kultúrne, ekonomické, životné prostredie), ale mali by odrážať aj miestne možnosti, dostupnosť a požiadavky na energiu spoločne s miestnymi klimatickými a kultúrnymi charakteristikami. Zároveň by energetické vzdelávanie obsahovo malo zostať v súlade so slovenskými a s medzinárodnými prioritami a mali by sa do neho zakomponovať hodnoty obsiahnuté v myšlienke: „myslieť globálne, konať lokálne“.

Vzdelávacia iniciatíva by mala umožniť dosiahnuť rovnováhu medzi teoretickými a praktickými aspektmi vzdelávania, a teda zahrnúť do neho prednášky, ukážky, rozvíjanie praktických zručností i návrhy na výrobu – v závislosti od zdrojov a miestnych požiadaviek. Vzdelávanie v oblasti energie musí zároveň umožniť získanie praktických zručností a rozvinúť tak u študentov aj využiteľné schopnosti pre ich budúce povolanie. Priamo uplatniteľné zručnosti súvisiace s aktuálnymi a budúcimi požiadavkami v energetickom sektore by mali byť hlavným podnetom na zavedenie takejto vzdelávacej iniciatívy.

Vzdelávacia príručka na stiahnutie tu: a5-esd-vzdelavanie-pohanane-slnkom-FINAL-web